1. Administrator
Administratorem danych osobowych jest FlowParks Sp.z o.o. z głównym miejscem prowadzenia działalności w Krakowie przy ul. Organki 2 (kod pocztowy: 31-990),
NIP 678 315 41 41 e-mail: rodo@grupatechramps.com telefon 12 393 43 07.

2. Źródło danych
Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie za pomocą jednego z kanałów rekrutacyjnych (e-mail, portale z ogłoszeniami o pracę, strona internetowa, Messenger, LinkedIn).

3. Cel i podstawy prawne przetwarzania oraz zakres danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. Udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, przedstawione przez rekrutera podczas kontaktu z Tobą na portalu LinkedIn, Messenger, na rzecz Administratora oraz Zleceniobiorcy, któremu Administrator zleca przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego (agencja doradztwa personalnego), w tym:
a) dane określone w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne i kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe) lub w innych przepisach prawa aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
b) inne informacje, w tym informacje pozyskane w związku z rozmową kwalifikacyjną (m.in. o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy) w celu realizacji Twoich i naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
c) informację o spotkaniach rekrutacyjnych w celu realizacji Twoich i naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
d) wskazane przez Ciebie dane kontaktowe służące do Twojej identyfikacji i wymiany korespondencji, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
e) dane wytworzone przez nas na Twój temat (np. ocena Twoich kompetencji) w celu realizacji Twoich i naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
f) dane dotyczące weryfikacji Twoich oświadczeń zawartych w zgłoszeniu i kompetencji, w tym dane pozyskane w wyniku przeprowadzenia testów kompetencji (np. informacje o Twojej wiedzy i umiejętnościach), zebrane przez nas, zebrane z portali zawodowo –biznesowych np. LinkedIn, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
g) pozostałe dane podane przez Ciebie dobrowolnie w zgłoszeniu (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania), w oparciu o Twoją zgodę, którą wyraziłaś/eś przesyłając nam swoje dane w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
h) dane zawarte w referencjach od poprzednich pracodawców albo uzyskane podczas naszych rozmów z pracodawcami (np. dane dotyczące Twoich umiejętności), w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
i) dane wrażliwe o Twojej niepełnosprawności podane przez Ciebie dobrowolnie i z własnej inicjatywy, aby spełnić nasze obowiązki i wykonać Twoje szczególne prawa (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. W celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na różne stanowiska, jeżeli wyraziłaś/eś na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
3. Dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją (tj. wykonania umowy pomiędzy Administratorem a zleceniobiorcą (agencją doradztwa personalnego) Administratora; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powyższego stosunku umownego) oraz w przypadku przedstawienia danych osobowych zleceniodawcy poszukującemu kandydata do pracy za pośrednictwem Administratora, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych i wykazania zgodności z tymi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z f) RODO,
5. Na wypadek gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację, na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Zasadniczo, prosimy o nieprzekazywanie nam podczas procesu rekrutacji żadnych danych wrażliwych, o których mowa w art. 9ust. 1RODO, takich jak np. informacje o stanie Twojego zdrowia. Jeśli jednak uznasz, że podanie takich danych w trakcie procesu rekrutacyjnego jest konieczne, np. ze względu na Twoją szczególną sytuację, zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas takich danych wrażliwych.

4. Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (jeżeli zostały wskazane powyżej) jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podobnie podanie wskazanych powyżej danych niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

5. Odbiorcy danych
Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe swoim zleceniobiorcom (agencja doradztwa personalnego), którym zleca przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Nasi zleceniobiorcy zobowiązani są do przestrzegania narzuconych przez nas norm przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli Twoje dane będą przekazane do naszego zleceniobiorcy poinformujemy Cię o tym za pomocą maila. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe swoim usługodawcom, którzy wykonują prace administracyjne i operacyjne, celem wsparcia naszych relacji z Tobą. Nasi usługodawcy zobowiązani się do przestrzegania narzuconych przez nas norm przetwarzania Twoich danych osobowych. Posiadają dostęp jedynie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków (dostawcy usług iT, dostawcy usług z zakresu zarządzania księgowością). Dane osobowe mogą być również udostępniane usługodawcom zapewniającym usługi i rozwiązania z zakresu technologii informatycznej, w tym rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem wideo oraz usługodawcom współpracującym z Administratorem w zakresie przeprowadzenia badania i oceny Twoich umiejętności oraz kwalifikacji (np. dostawcy testów badających kompetencje).

6. Okres przechowywania
Twoje dane osobowe przetwarzamy
1. W celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane ogłoszeniu o pracę, przedstawione przez rekrutera podczas kontaktu z Tobą na portalu LinkedIn, Messenger przez okres 6 miesięcy od przesłania Twojego zgłoszenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z tą rekrutacją
w tym zwłaszcza:
a) roszczeniami z tytułu dyskryminacji,
b) wykonania umowy pomiędzy Administratorem a zleceniobiorcą Administratora; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powyższego stosunku umownego w przypadku przedstawienia danych osobowych zleceniobiorcy prowadzącemu proces rekrutacji.
2. Na wypadek gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację – przez okres 6 miesięcy od złożenia aplikacji lub zakończenia rekrutacji.
3. Gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu cofnięcia zgody nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia pozyskania zgody na przetwarzanie przez Administratora.
4. W celu zbadania satysfakcji z przeprowadzonej rekrutacji - przez okres 6 miesięcy od dnia zebrania informacji.

7. Twoje prawa
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych:
1. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;
2. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw, jeżeli Twoje dane przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes;
3. Masz prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, ich usunięcia oraz:
a) ograniczenia przetwarzania - możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
b) przeniesienia danych - masz prawo otrzymać od nas Twoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz nam też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
4. możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), w szczególności, gdy uważasz ze Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Wszelkie żądania lub pytania związane z realizacją Twoich praw możesz zgłaszać na adres e-mail: rodo@techramps.com
Przekazywanie danych do państw trzecich (poza EOG)
Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych decyzji automatycznie w oparciu o wyniki profilowania.